پادشاه فصل ها

کاری به شاعر عزیز مهدی اخوان ثالث با آن حرف و بیان استثنایی اش ندارم ؛ 

کاری به اخوان  ندارم که گفت : پاییز پادشاه فصل هاست ! 

   اما من نظری دیگر دارم و می گویم :

 تابستان پدر ژار و فقیر وبیچاره هاست !!

/ 1 نظر / 23 بازدید