استاد محمد حسین آریا لرستانی درگذشت

استاد محمد حسین آریا محقق ومترجم لرستانی استادی بی بدیل و وارسته بود.همانطور که خوب "ترجمه" میکرد خوب حرف میزد خوب نصیحت وراهنمایی میکرد و در آخر هم خوب دلسوزی میکرد. استاد آریا را چندین سال بود که میشناختم واتفاقا در اولین برخورد هم شیفته اش شدم.این استاد بی بدیل وگرامی شناسنامه ای برای افتخار لرستانی ها در تهران بود همراه استاد سید فرید قاسمی و چندین محقق واستاد فرهیخته وفرهنگ دوست دیگر که جدا از سیاست و حب وبغض وقدرت طلبی دل درگرو فرهنگ وهنر وادب این مملکت وقوم خویش دارند وداشتند!این خبر بدترین خبری بود که در این چندساله از سایت لور خواندم! آخرین باری که برای سخنرانی دعوتش کردم جشن دانشجویان برتر لرستانی دانشگاههای تهران بود که خانواده اش اظهار داشتند بعلت کسالت در بیمارستان بستری است ودوروز بعد از همایش مرخص خواهند شد.در جلسه های متعدد انجمن لرستانی ها ایشان با مناعت طبع وگشاده رویی وافتادگی هر چه تمامتر خود را یک عضو عادی انجمن لرستانی ها قلمداد نموده هیچ وقت نصیحت ها وراهکارهای دلسوزانه اش را ازیاد نخواهم برد .با جوانان ودانشجویان رابطه صمیمی داشت وبیشتر اوقات  تندروی ها وعصبیت های ما را با حرف ها ونقدهای خوب کنترل میکرد! بارها سخنران برنامه های ما بود از تاریخ وفرهنگ وهنر وادب ایران  ولرستان سخن ها گفت وخوب هم سخنرانی میکرد زیبا ودلنشین ! هنوز طنین گرم سخنانش در گوشم است وهیچوقت فراموشش نخواهم نکرد . او شناسنامه ما بود در این شهر بی سجل !یادش گرامی وروحش شاد

/ 1 نظر / 5 بازدید
مبارز بلاگ

دفاع همچنان باقیست... در جبهه ای جدید به مبارزه برخواسته ایم و در این راه نیازمند پشتیبانی هستیم. منتظر بازید و نظرات شما هستیم. www.mobarezblog.mihanblog.com این ارسال به صورت خودکار انجام شده ولی پاسخ ها دنبال می شود.