بزرگی از نظر شکسپیر !

  بعضی از افراد "بزرگ " آفریده شده اند ،

               بعضی "بزرگی " را به دست می آورند ،

                           و بعضی دیگر "بزرگی " را به خود می بندند!!

                                                                          شکسپیر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید