دهه فجر

از اولین روزهای انقلاب ودرگیری های مردم با ماموران رژیم پهلوی فقط خاطراتی مبهم وکوچک ولی ماندگار برایم بجا مانده از درگیری مردم با ماموران در اصفهان که ما قبل از انقلاب در اصفهان زندگی میکردیم و مبارزه وشرکت عموی کوچکم در تظاهرات و راهپیمایی و کتک خوردنش از دست ماموران وساواک وسپس پاره نمودن عکسهای شاه توسط عمویم در منزلمان در روستای چنار گریت و سپس ادامه راهپیمایی در دهه فجر توسط خودم که دانش آموز اول دبستان بودم وتاآخر دبیرستان ودانشگاه این راهپیمایی ها ادامه داشت ودارد.از رفتن شاه وامدن امام به کشور ودیدن عکس کوچکی از امام دسالهای ۵۶-۵٧ که غنیمتی بزرگ بود وهمه کسی عکس امام را نداشت وچهره آرام ولبخند برلب امام عکسی جاودانه بود و هنوز هم بعد از سی سال آن عکس را داریم ودر قاب خودش همچنان با رویت آن خاطره سالها ی سال برایم تداعی میشود وهنوز هم آن را دوست دارم .........

دهه فجر بر فجر آفرینانی که در راه آزادی و استقلال مبارزه نمودند وجان دادند مبارک باد.

/ 0 نظر / 8 بازدید