دانشجویان لرستانی ونماینده های استان

ابتدا هر دو که به پایتخت  می آیند مدتی برای پبدا کردن مسیر دچار مشکل میشوند و مدتها همچنان ادامه دارد!

هردو بعد از چهار سال به زادگاه خود برنمی گردند !

نماینده ها بعد از چهار سال منزل شخصی شان از جنوب شهر به شمال شهر منتقل میشود برعکس دانشجویان بعد از چهار سال از شمال شهر به جنوب شهر نقل مکان میکنند!!

نماینده بعد از جلوس به کرسی نمایندگی از مردمش غافل میشود و برعکس دانشجو تازه میفهمد که در حق مردم شهرش چقدر اجحاف شده است !

نماینده بعد از ۴ سال دوباره بیاد مردم می افتد که اینبار دیگر بهتر از گذشته مسیرها وچاله چوله ها را میشناسد وبهتر میتواند خدمت نماید!!

نماینده ادعا می کند که کسی به او کار کارشناسی شده پیشنهاد وراهکار نمی دهد ودانشجو معتقد است که دراین ۴ سال یکبار نتوانسته سوال ویا عملکردش نماینده اش را جویا شود !!

 

ادامه دارد ......

/ 0 نظر / 5 بازدید