پــــــــل

 

دختران روستا به شهر فکر می کنند! دختران شهر در آرزوی روستا می میرند!
مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند! مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک می میرند!

کدامین پل در کجای جهان شکسته است که هیچ ﮐس به خانه اش نمی رسد ؟

 

مجموعه شعرهای رنگ های رفته دنیا

 

/ 0 نظر / 7 بازدید