راز کامیابی !

اسکندر را گفتند :(( از چه سبب یافتی آنچه یافتی از دولت و سلطنت وسعت مملکت با صغر سن وحداثت عهد؟)) گفت :((‌ به استمالت دشمنان تا از غائله دشمنی زمام تافتند و از تعاهد دوستان تا در قاعده ی دوستی استحکام یافتند . ))

 

بیت

 بایدت ملک سکندر ، چون وی از حسن سیر

دشمنان را دوست گردان ، دوستان را دوستتر !

                                                                    ( جامی ،بهارستان)

/ 1 نظر / 11 بازدید
نصرت درویشی

معتمدی عزیز! از محبت ولطف شما به چراغ های رابطه سپاسگزارم لینک تارنمای ایستگاه چمسنگر با سایت اضافه شد نصرت درویشی/شهریور ماه /1388