ابیات ادبی کوتاه 1

ناچار هر که صاحب روی نکو بود                هر جا که بگذرد همه چشمی در او بود

ای گل، تو شوخ طبعی بلبل معاف دار           کانجا که رنگ و بوی بود ، گفتگو بود

سعدی علیه الرحمه

--------------------------------------------------------------------------------------------------

چو نیکو باشی و بردبار                                     نگردی به چشم خردمند خوار

از آن پاک دین تر ، کسی را مجوی                      که خوانند خلقش ، پسندیده خوی

فردوسی پاکزاد

/ 0 نظر / 5 بازدید