چم سنگر و روستاهای اطراف آن

برافتاب علی عسگر- برافتاب حومه- دره هندیان- ده پر- کربوستان- گچگه- -مورازغلام مورازموسی- مهره نارمحمد- الیرعلیا- تیدر- خانقاه- دره گرم- روزگیره- ریدر- الیرسفلی-

کولوئ- ابریزک- برافتاب رهرو- بردلوسه- چم اقامرده- چوکارابراهیم- خاجالی- خرپشت سفلی- خرپشت علیا- داروزه- دره باغ گدا- سرتخت شاه عباس- کله نی سفلی-- کله نی علیا- کول بچان- گاورسله- مورازمحمد- نساررهرو- دوسنگ- سردزله- گدپوک- پشتکره- شعبان- کوله خر- میربهاالدین- پل مامون- سرکیو

/ 0 نظر / 16 بازدید