دردمان یکی دوتا نیست ....!!

تا الان که حسرت نداشته ها و از دست رفته ها را میخوردیم مثل پتروشیمی لرستان و نیروگاه ها و صنایع از دست رفته و پروژه های به سامان نرسیده وبیکاری وفقر ومحرومیت و رتبه ماقبل اخر در کنکور سراسری ورتبه اول در بیکاری ورتبه اول جمعیت جوان کشور و ...... تا این اخری ماجرای دریاچه کیو و تیم های کوثر وداماش لرستان !

قبلا با همین ها خودمان را چند صباحی مشغول وروزگاری هم در فراغ و در غم نبودشان آه حسرت میکشیدیم اما ایندوی آخری (داماش وکوثر) مثل اینکه قرار است هر هفته ما را زجر دهند و در لیگ سراسری موفق نباشند !! البته که به ما ربطی ندارد و ما غصه چی را بخوریم ! مال بابایمان که نیست ودوست ورفیق وفامیلی هم در این تیمها نداریم ! اصلا تماشاگر این تیمها هم نیستیم ! بگذار ببازند و اصلا خدا کند اخر شوند ما هم هیچ بفکر این تیمها نباشیم ! اصلا بگذارید استان مرکزی وقم هم بیایند این تیمها را از مابگیرند وشبانه باتوپ و دروازه به استان خودشان ببرند که ما دیگر خیلمان راحت شود که همان خیبر خرم اباد خودمان به صد تا از این تیمها می ارزد اصلا مارا چه به "صنعت فوتبالی یا فوتبال صنعتی !!!"ما که استانمان صنعتی نیست .....

اگر همه این حالتها اتفاق بیفتد ازیک چیز خبری نیست ان هم بودجه برای سایر ورزشهای قهرمانی استان لرستان و جوانان مستعدش چرا که مثل یه نعره دیو هرچه بودجه در استان هست قرار است برای کوثر وداماش خرج شود و در اخر هم ... بقول معروف "آفتابه لگن هفت دست شام وناهار هیچی !!"

به قول لری در آخر سر " اینها نون حر ایمانن گالون جافر !!"

خوش باشید .

/ 1 نظر / 14 بازدید
ali

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع میزنید . با جوجه های نشسته در آشیانه چه میکنید ....