غزه در آتش و خون

واگویه ای با کودکان ومادران غزه.

مدتهاست غزه مورد تهاجم بی سابقه ای از حملات اسرائیل قرارگرفته و شبانه روز بمب و موشک بر سر مردم بی دفاع غزه ریخته میشود.

امروز غزه نقطه ای ناشناخته در جهان نیست بلکه مظلومیت و ایستادگی کودکانی با آرزوها و رویاهای رنگی در مقابل  توحش و بربریت مدرن است.

کودکانی که برای درامان ماندن از بمب و موشک به مدرسه ی آرزوهایشان که آنهم  زیر نظرسازمان ملل قرار دارد، پناه میبرند ولی در آنجا هم موشک بر سرشان آوار میشود!

چه باید گفت و چه باید کرد؟

جنگ ها به کام سردمداران و سرداران پیروز نوشته میشود ولی داغ و خاطره ی آن به نام مادران وکودکان حک میشود.

درجنگی نابرابر این کودکان و مادران بی دفاع هستند که آماج موشک وبمب قرار گرفته اند. راستی سکوت مجامع جهانی و کشورهای عربی درقبال چیست؟!

چرا نباید جلوی این همه جنایت گرفته شود؟! ناله و جنازه ی کودکان در دستان پدران ومادران غزه امری عادی شده است ! امری که با آن هم حق زندگی و انسانیت و برادری وبرابری و آزادی و در صلح زندگی کردن برای جهان ما هم تمام شده تلقی میشود.

اینقدر این تصاویر دردآور و زجردهنده هستند که نمی توان آنها را نگاه کرد .حالا خیلی از عاشقان حقوق بشر برای یافتن تکه عکسی از جنایات گذشته بشر باید سالها و ماهها آرشیو های خبری را زیر و رو کنند ولی عکس های زنده و لحظه به لحظه ی غزه چشمان ما و آنان را کور کرده ونمی بینند.

جان دادن مادری در کنار فرزند و آخرین ناله ی فرزندی در دستان پدر ومادر صحنه ی هر روز غزه است!

راستی چه کسی به مردم غزه تسلیت میگوید و دلداری می دهد؟

آیا خانواده ای هست که در غم از دست دادن عزیزی به سوگ نباشد؟!

براستی موقعی که "انسانیت" خودش را به خواب زده است چه باید کرد؟!

غزه در خون است وآتش و من نگران کودکان ومادران بی دفاع و بی پناه !

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی .......

غزهغزه

غزهغزه

تصاویر نوشتن نام کودکان کشته شده بر دیوار شهر ، جوی خون و کودکان درخرابه ها و سکوت مجامع جهانی و هزاران تصاویری که انسان شرم دارد از نگاه بر آنان ! تصاویری که قلب انسانهای آزاده را بدرد میاورد.

امیدوارم آرامش و آزادی به غزه ومردم غزه برگردد

/ 0 نظر / 56 بازدید