ما و نوحه های حماسی

هر چند امروزه نوع ونحوه عزاداری تا حدودی در سراسر کشور فرق کرده ومی رود تا جای نوحه خوان های قدیمی وعزاداری های ساده وبی تکلف وبی ریا وبرگرفته از فرهنگ وآداب هرمنطقه را بگیرد و جایش را به بعضی ازنوحه خوان ومداح های امروزه که با "  َسین... َسین" گفتن مجلسی را گرم می کنند ودلسوخته ای را سیراب می کنند ،میدهد. ساختار وبنیان بعضی بدعت های جدید را ازجاهای دیگری باید کالبد شکافی کرد ،بطوریکه داد برخی از مراجع وعلما را اینگونه مداحی ها وعزاداری ها درآورده اندوبارها به نحوه ی اینگونه مراسمات هشدار داده اند که باعث انحراف در اصل وهدف عزاداری نشود .

نکته ای که میخواستم اشاره کنم به عزاداری محرم در منطقه خودمان -ایستگاه چمسنگر منطقه راه آهن-است که سالهاست تا حدودی دست نخورده وبکر باقی مانده است و به همان سبک وسیاق قدیم نوحه خوانی وعزاداری سید وسالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ویاران باوفایش را برگزار می  کنند.در ایام محرم همیشه ما نوحه خوان های تقریبا ثابتی داشتیم وهر شب چند نفر نوحه خوانی میکردند و بیاد دارم که سید اسحق نوری تقریبا تمام نوحه های قدیمی وبه نوعی حماسی را از حفظ میخواند و عاشقان سینه میزدند و یکی دیگر از نوحه خوان ها هم محمد شاه نظری که با صدای دلنشین وغمگینش داستان اصغر شیرین زبان این طفل شیرخواره را روایت میکرد و این نوحه ونوحه "اگر بین جوانان میان همه یاران " پای تقریبا ثابت نوحه های هرسال ما بود ونوحه خوانان میدانستد که جمعیت چه نوحه ای را میخواهند وانها هم میخواندند وبه نوعی نوحه ی حماسی میخواستند که با تمام وجود سینه بزنند وهمیشه این خواست انان بود.فراموش نمی کنم آن عزاداری ها را ،که بدون ریا عزاداری میکردیم وحالا سالهاست در هوای آن عزاداری های بی ریا وساده مانده ام .

بنظر میرسد که باتوجه به برگزاری آیین های دینی وملی هر ملتی مردم لرستان که خود دربرگزاری آیین های مذهبی سابقه ی طولانی وفرهنگی دارند باید مراسم عزاداری امام حسین (ع)را به همان روش وسبک وسیاق قدیمی خودبرگزار نمایند.چرا که برگشت به سبک وسیاق می تواند درسطح کشور وحتی در دنیا برگزاری یک آیین مذهبی در  لرستان را مطرح سازد.برخلاف دوستانی که معتقدند "آیین گل مالی"با یکسری تغییرات مانند "گل مالیدن"فقط به سر وشانه های عزادار باشد و دیگر قواعدو زوائد کار را کنار بگذارند مخالفم! باید این آیین به همین صورت وبا سیل مشتاقان ودلدادگانش وبا عشق پرشورشان وبدور از آهنگ ها وریتم های نامتعارف وارداتی به فرهنگ ما برگزار شود.

اعتقاد دارم دوستانی که معتقدندکه بهتر است در اجرای مراسمی  مانند"گل مالی" تجدید نظری صورت گیرد باید  برگزاری مراسم تاسوعا وعاشورا سراسر کشور را بنگرند و با شیوه های بزرگداشت این مراسم آشنا شوند ! چون آیین گل مالی با همه سکوت وبی خبری اش تا این چند سال قبل به خوبی به مردم کشور معرفی نشده است ! ولی الان گستره اش حتی به پایتخت هم رسیده وکم کم با "گل مالیدن" برشانه ها شروع وبه گل مالی ماشین در روز عاشورا نیز رسیده وحتی با کمی تمرکز بر روی این مراسم آیینی می شود در سرتاسر کشور مردم را با آن آشنا کرد .به نوعی این مراسم باید مانند آهنگ "بارو بارو"بازخوانی شود تا کم کم جای خود را پیدا کند . آهنگ "بارو بارو" این روزها شناخته شده تر از قبل ،حتی در بین دانش آموزان ونونهالان پایتخت با شادی وشعف بیشتری خوانده میشود و با این موسیقی با مردم وقوم لر احساس قرابت می نمایند.

ایام شهادت امام حسین ویاران باوفایش به همه شیعیان وآزادیخواهان تسلیت می گویم

رجوع کنید به سایت لور :http://loor.ir/News.asp?nid=4993&ln=fa

لزوم تجدید نظر در اجرای مراسم گل مالی برای عزاداری امام حسین (ع)

/ 1 نظر / 15 بازدید
فرزند رودخانه های لر(کرخه دز کارون و زاینده رود)

آفرین به شما عالی بود