بی تو دآسمون مه ملیچه پر نمیزنه

بی تو دآسمون مه ملیچه پر نمیزنه         هیچکه د ئی شو دراز بُنگ سحر نمیزنه

عشق تو صوت بلبله غصه تو کر کرده منه   آیم عاقل که د حرف وا من کر نمیزنه

درد مِ دردِ بی دوا مرگِ مِ مرگِ بی صدا       هیچکه دِ مرگِ بی صدا ساز چمر نمیزنه

       بیکس و لونه تیچسه کموتر سوخته پرِ             کس لونه دِ باغ و کوه و کمر نمیزنه

گوتم تو باغمونمی حرف سر زبونمی       نوئنسم که شعله جز تو شرر نمیزنه 

گوتم تو عمر جونمی نوئنسم جز تو کسی    تش بلیز غصنه و حشک و تر نمیزنه

عزیز دل مرده منم پرس دلم ها د کلم    هر که عزیزش بمیره شونه و سر نمیزنه ...

/ 3 نظر / 159 بازدید
نوری زاده از چمسنگر.

سلام لطفا در انتخابات چمسنگر .....

محمدی

سلام: اخ که وه لیر سوخته دلم هیچ بالنه پر نزنه مصرع غزلی است ازبنده بهاستقبال ازاین شعر زیبا .منتهی باگویش منطقه ی پاپی

محمدی

سلام : لیر سوخته را منتشر کردم